Política de privacidade

Datos do propietario da web:

CLARA MONTERO FERNÁNDEZ

CIF: 35623099D
DIRECCIÓN: PLAZA FUENTE SEOANE, 2
TLF: 981521009
REXISTRO SANITARIO: C-15-004835
OBXETO PRINCIPAL: FISIOTERAPIA

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de frontécter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de CLARA MONTERO FERNÁNDEZ con NIF 35623099D e domicilio social sito en PRAZA FONTE SEOANE, 2, e que a continuación relaciónanse as súas respectivas finalidades, prazos de conservación e bases legitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, infórmase también da posible elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e as transferencias internacionais que CLARA MONTERO FERNÁNDEZ ten previsto realizar:

Xestión da páxina web

Finalidade: Tratamento e gestión dos datos necesarios para a funcionalidade da página web

Prazo de conservación: mentres perdure o consentimento prestado

Base legíestafa: O consentimento do interesado

Tipología de Datos: Datos meramente identificativos

Cesións: Non se prevén

Transferencias internacionais: Non se prevén

Elaboracións de perfís: Non se prevén

Formulario web

Finalidad: Atender as suas consultas ou solicitudes
Prazo de conservación: mentras se manteña o consentimento prestado.

Base legítima: O consentimiento do interesado
Tipología dos Datos: Datos meramente identificativos
Cesións: Ningunha
Transferencias internacionais: Non se prevén
Elaboracións de perfiles: Non se prevén

Gestión del cumplimiento normativo

Finalidade: Gestión e tramitación das obrigacións e deberes que se deriven do cumprimento da normativa á cal está suxeita a entidade Prazo de conservación: conservación das copias dos documentos ata que prescriban as accións para reclamarlle unha posible responsabilidade 

Base legíestafa: O cumprimento dunha lei
Tipología de Datos: Datos meramente identificativos Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos e/o administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumprir coas obrigacións establecidas na normativa aplicable. Además, infórmase que a base legitimadora da cesión é cumprir coas obrigacións establecidas na normativa aplicable 

Transferencias internacionais: Non se prevén 

Elaboracións de perfís: Non se preve

AcciÓNs Comerciales

Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos con finalidades de publicidade e prospección comercial dos nosos produtos e/o servizos Prazo de conservación: mentres se manteña o consentimento prestado Base legíestafa: O consentimento do interesado

Tipología de Datos: Datos meramente identificativos

Cesións: Ningunha

Transferencias internacionais: Non se prevén

Elaboracións de perfís: Non se prevén

DERECHOS DE LOS INTERESADOS:

 

CLARA MONTERO FERNÁNDEZ

 

informa os Usuarios que, podrá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de frontécter persoal #ante o Responsable do Tratamento, así como á retirada do consentimento prestado.

• Dereito de Acceso: É o dereito do usuario para obter información sobre os seus datos concretos de frontécter persoal e do tratamento que se realizou ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
• Dereito de Rectificación: É o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Sóo podrá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control da APP, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia página, imáxenes ou contidos web onde consten datos de frontécter persoal do usuario.
• Dereito á Limitación de tratamento: É o dereito a que se limiten os fins do tratamento previstos de forma orixinal polo responsable do tratamento.
• Dereito de Supresión: É o dereito para suprimir os datos de frontécter persoal do usuario, a excepción do previsto no propio RGPD ou noutras normativas aplicables que determinen a obrigatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma.
• Dereito de portabilidad: O dereito para recibir os datos persoais que o usuario, facilitase, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable.
•Dereito de Oposición: É o dereito do usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de frontécter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte da CLARA MONTERO FERNÁNDEZ


Para poder exercer calquera dos dereitos descritos anteriormente deberá cumprir cos seguintes requisitos:

• Presentación dun escrito a través de correo electrónico a por correo electrónico a claramonterofisio@gmail.com

• O escrito remitido polo titular dos datos que solicite o exercicio deberá de cumprir os seguintes requisitos legais:

• Nome, apelidos do interesado e copia do DNI/NIE ou calquera documento identificativo. Nos excepcionais casos en que se admita a representación, será también necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que lle representa, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI podrá ser substituída sempre que se acredite a identidade por calquera outro medio vaílido en dereito.

• Petición en que se concreta a solicitude. (Exercicio no que se solicita a información á que se quere acceder). Se non fai referencia a un ficheiro concreto facilitásesellé toda a información que se teña cos seus datos de frontécter persoal. Se solicita información dun ficheiro en concreto, sóo a información deste ficheiro. Se solicita información relativa a un terceiro nunca se podrá facilitar. Se o solicita por teléfono indicásesellé que o faga por escrito e informásesellé de cómo pódeo facer e a dirección á que ten que envialo. Nunca se lle dará información por teléfono.

• Domicilio a efectos de notificacións.
• Data e firma do solicitante.
• Documentos acreditativos da petición que formula.
• O interesado debe utilizar calquera medio que permita acreditar o envíou e a recepción da solicitude.

Por oúltimo, informámoslle que Vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Españonda de Protección de Datos no caso de que teña coñecemento ou considere que un feito poida supoñer un incumprimento da normativa aplicable en materia de protección de datos. CLARA MONTERO FERNÁNDEZ comprométese a adoptar as medidas chécnicas e organizativas necesarias, acorde ao nivel de riscos que acompañan os tratamentos realizados por éstas e indicados no apartado dos chérminos e condicións de uso, de forma que garantan a súa integridade, confidencialidade e dispoñibilidade.

Abrir chat
Hola 👋 bienvenido a nuestra clínica
¿En qué podemos ayudarte?